Thang Long School

Giấy Xin Phép Vắng Mặt

Trở lại

Ngày _______________

Tên học sinh: __________________________________________

Lớp: _________________________________________________

Xin phép thầy/cô cho em được vắng mặt ngày: __________________

Lý do: ________________________________________________

 

Chữ ký phụ huynh

 

-------------------